Témata

Dlouhodobé využití krajiny v České republice

Téma je zaměřeno na hodnocení změn využití krajiny na základě studia starých topografických map od poloviny 19. století do současnosti. Na základě mapových podkladů z let 1836-1852, 1876-1880, 1952-1957, 1988-1995, 2002-2006 a ze současnosti je prováděno hodnocení změn využití krajiny, stability využití krajiny, trajektorií změn, procesů změn využití krajiny v celém území České republiky.

Procesy v krajině chráněných území

Téma zkoumá, jak recentní, především antropogenně podmíněné změny ovlivňují krajinu chráněných území. Jedná se např. o fragmentaci cenných ekosystémů, zvýšený antropogenní tlak v podobě urbanizace a rekreace, resp. intenzifikace zemědělství a naopak opouštění krajiny projevující se v jejím zarůstání.

Zelená infrastruktura a ekosystémové/krajinné služby

Téma zahrnuje identifikaci a mapování zelené infrastruktury (ZI) včetně ekologických sítí, a navazující hodnocení funkcí a služeb krajiny, resp. ekosystémů. Hodnocení se zaměřuje mj. na konektivitu, vývoj ZI, vliv na ekologickou stabilitu okolní krajiny.

Dopady environmentálních změn na krajinu

Analýza změn využívání krajiny od poloviny 19. století do současnosti spočívající ve vektorizaci mapových podkladů ze sledovaného období a stanovení hlavních trendů dynamiky vývoje využívání krajiny vzhledem k přírodním podmínkám. Posuzování a modelování změn v ekologické stabilitě krajiny a dalších ekosystémových funkcí vlivem souběžného působení vícero člověkem indukovaných environmentálních změn (stresorů).

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností.