Themes

Long-term land use development in the Czech Republic

Téma je zaměřeno na hodnocení změn využití krajiny na základě studia starých topografických map od poloviny 19. století do současnosti. Na základě mapových podkladů z let 1836-1852, 1876-1880, 1952-1957, 1988-1995, 2002-2006 a ze současnosti je prováděno hodnocení změn využití krajiny, stability využití krajiny, trajektorií změn, procesů změn využití krajiny v celém území České republiky.

Processes in the landscape of protected areas

Téma zkoumá, jak recentní, především antropogenně podmíněné změny ovlivňují krajinu chráněných území. Jedná se např. o fragmentaci cenných ekosystémů, zvýšený antropogenní tlak v podobě urbanizace a rekreace, resp. intenzifikace zemědělství a naopak opouštění krajiny projevující se v jejím zarůstání.