Projekty

Aktuálně řešené projekty

Vymezování zelené infrastruktury v územne plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území

Cílem projektu veřejné zakázky je především definování pozice „zelené infrastruktury“ v rámci jednotlivých dokumentů v resortu územního plánování a také vymezení podmínek pro optimální umístění, obnovu a rozvíjení stávající „zelené infrastruktury“, kterého bude dosaženo prostřednictvím těchto výsledků: (i) Nmet Metodika vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu; (ii) O Návrh řešení zelené infrastruktury v dalších nástrojích územního plánování a v souvisejících oblastech; (iii) O Definice zelené infrastruktury a analýza jejího obsahu ve vazbě na poskytování ekosystémových funkcí a služeb.

Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny

Výroba dřevěného uhlí ze stromové biomasy byla významným zdrojem energie vázaným na lesní prostředí předindustriální krajiny. Rostoucí populace a enormní spotřeba dřevěného uhlí při produkci železa inicializovala vznik rozsáhlých výrobních areálů, které zásadně přispěly k transformaci přírodních lesů na hospodářské. Téma historického využití dřevěného uhlí tak v sobě spojuje tehdejší výrobní praxi uplatňovanou v českých a moravských lesích se současným stavem krajiny. Naše studie si klade za cíl stanovit, zda různé typy krajin lišící se z environmentálně historického hlediska (prošly různým vývojem výroby dřevěného uhlí) disponují jinou měrou resilience vůči shora zmiňovaným negativním vlivům.

Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech

V rámci projektu je řešen přenos informací z výzkumu, přenos zkušeností z oblastí postižených lesní kalamitou a z demonstračních objektů zemědělského hospodaření směrem k cílovým skupinám. Při řešení projektu se klade důraz i na zpětnou vazbu od cílových skupin zemědělských a lesních hospodářů ve smyslu identifikace bariér, potřeb a motivací, které stojí v cestě realizaci adaptačních opatření.

Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie

Cílem projektu je vytvořit kolekci krajinomaleb a starých krajinných fotografií z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech, najít místa jejich pořízení, fotograficky zdokumentovat, zaznamenat vegetační poměry a způsoby aktuálního využití krajiny a s pomocí starých map a floristických dat interpretovat změny krajiny. Tyto výstupy budou prezentovány formou tří putovních výstav a audiovizuální tvorby budou poskytnuty veřejnosti k využívání formou infotabulí či QR kódů v terénu, na webových stránkách k projektu (také jako mobilní aplikace).

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

Hlavním výstupem projektu je vytvoření metodiky pro jednoznačnou identifikaci, třídění, hodnocení z hlediska památkové péče, ochranu a obnovu historických vodohospodářských objektů, a to pro potřeby nejen odborných pracovníků památkové péče, výkonné orgány památkové péče, správní orgány, ale i pro projektanty a vlastníky objektů. Dalšími cíli projektu jsou soubory certifikovaných map s odborným obsahem, které budou vizualizovat výsledky výzkumu VH-objektů v pěti pilotních územích a budou implementovány do IS NPÚ ve formě tematických databází. Rovněž bude vytvořen soubor map obsahující analýzu vývoje VH-objektů na území ČR v pěti časových obdobích.

Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci

Projekt odpovídá na potřebu reakce na dopady změny klimatu a má vést k zefektivnění implementace opatření, reagujících na nárůst četnosti epizod dlouhotrvajícího sucha v ČR. Je podpořen Technologickou agenturou ČR a spolupracují na něm tři instituce: Univerzita Karlova, Czech Globe a VÚKOKZ, společně s aplikačními garanty – Českým rozhlasem, Státním pozemkovým úřadem, Veronicou a Pavučinou.

Ukončené projekty