Managment of Green infrastructure in Central European Landcapes (MaGICLandscapes)

Název:
Managment of Green infrastructure in Central European Landcapes (MaGICLandscapes)
Kód projektu:
CE897
Téma:
Trvání:
2017-2020
Ukončený projekt

 

MaGICLandscapes je mezinárodní projekt, který byl zahájen v červenci 2017 a bude trvat do poloviny roku 2020. Projekt je podpořen v rámci programu Interreg Central Europe, spolufinancovaného Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF). Na projektu budou pracovníci VÚKOZ spolupracovat pod vedením Technické univerzity v Drážďanech s dalšími 9 partnery z Německa, Rakouska, Itálie, Polska a České republiky. Projekt se zabývá otázkami, jak identifikovat zelenou infrastrukturu (ZI) a jak ji chránit a rozvíjet ve prospěch společnosti. Je rozdělen na tři části.

V první části bude vymezen rámec ZI, který by měl identifikovat specifické potřeby týkající se ZI. Výstupem bude příručka věnovaná teoretickému pozadí problematiky, termínům a definicím. V rámci této části bude rovněž vytvořena metodika identifikace prvků ZI pomocí dálkového průzkumu země (DPZ) a na jejím základě pak vzniknou mapy ZI všech zúčastněných oblastí.

Ve druhé části se budou hodnotit funkce ZI v krajině, a to jak v územích chráněných, tak v územích intenzívně využívaných. Výstupem bude příručka pro posuzování funkčností ZI s návrhy pro její vhodný management. V rámci této části budou ve sledovaných oblastech vytvořeny i podrobné mapy s vymezením částí, v nichž je funkčnost ZI nedostatečná a je potřeba ji podpořit.

V poslední části projektu budou ve spolupráci s místními aktéry vytvořeny strategie nebo akční plány obnovy/vzniku prvků ZI sledovaných území. Jako nástroj pro podporu místního plánování bude vytvořena univerzální příručka pro tvorbu strategií a akčních plánů ZI. Součástí výstupů budou školení a semináře ve fyzické i elektronické podobě.

V rámci České republiky se výzkum týká území Kyjovska, kde budou pracovníci VÚKOZ úzce spolupracovat především se zástupci odboru životního prostředí a územního plánování města Kyjov s cílem nalézt východiska ke zlepšení aktuálního stavu ZI, a se zástupci Krkonošského národního parku, jehož správa je rovněž partnerem projektu.