Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech

Název:
Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech
Kód projektu:
TL02000431
Téma:
Trvání:
2019-2021
Aktuálně řešený projekt

 

V důsledku velkoplošného rozpadu hospodářských porostů i soustavného zhoršování zemědělských podmínek akcelerovaného klimatickou změnou a vyčerpáním půdního prostředí vstupujeme do období, které bude klíčové pro budoucí podobu lesnictví a zemědělství v ČR a také pro kvalitu ekosystémových služeb, které hospodářské lesy a polnosti plní. Projekt se proto zaměřuje na komunikaci a osvětu cílenou na lesnickou a agrární veřejnost. Tato komunikace a osvěta je chápána jednak ve smyslu předání relevantních a vhodně prezentovaných informací k přeměně porostů, ale také ve smyslu práce s lidským potenciálem v lesnictví a zemědělství, což zahrnuje transformaci chápání lesnického a zemědělského povolání směrem k oboru pečujícímu o ekosystémové funkce v očích samotné lesnické a agrární veřejnosti.

Konkrétně se v rámci projektu řeší přenos informací z výzkumu, přenos zkušeností z oblastí postižených lesní kalamitou a z demonstračních objektů zemědělského hospodaření směrem k cílovým skupinám. Při řešení projektu se klade důraz i na zpětnou vazbu od cílových skupin zemědělských a lesních hospodářů ve smyslu identifikace bariér, potřeb a motivací, které stojí v cestě realizaci adaptačních opatření. V rámci projektu bude realizován tzv. Pilot kolaborativního partnerství propojující aktéry v oblasti zemědělství, který se promítne do zpracování Metodiky tvorby kolaborativních partnerství pro udržitelný rozvoj krajiny. Ta podnítí posilování kolaborativního partnerství v tomto sektoru také po skončení realizace projektu. V oblasti lesného hospodaření budou vhodné adaptační opatření představeny cílovým skupinám na workshopech a závěrečné konferenci projektu a prostřednictvím materiálů vydaných v rámci projektu. Při realizaci workshopů je kladen důraz na zapojení účastníků, kteří budou sami diskutovat nad možnými řešeními ve vybraných oblastech. Případné konflikty jsou překonávány a zmírňovány s přičiněním zkušených mediátorů.

Z palety chystaných materiálů vyzdvihněme především popularizační příručku „Lesníkův průvodce neklidnými časy“ určenou pro lesníky, kteří řeší kalamitní holiny i otázku, co dál Dále je především na pracovišti VÚKOZ Brno připravována mapa zobrazující porostní směsi s nejnižším rizikem pěstování, vzhledem k environmentálním změnám, které se udály, které se dějí a které nás ještě v průběhu 21. století s největší pravděpodobností čekají.