Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie

macocha
Název:
Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie
Kód projektu:
TL02000222
Téma:
Trvání:
2019-2022
Aktuálně řešený projekt

 

Cílem projektu je vytvořit kolekci krajinomaleb a starých krajinných fotografií z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech, najít místa jejich pořízení, fotograficky zdokumentovat, zaznamenat vegetační poměry a způsoby aktuálního využití krajiny a s pomocí starých map a floristických dat interpretovat změny krajiny. Tyto výstupy budou prezentovány formou tří putovních výstav a audiovizuální tvorby budou poskytnuty veřejnosti k využívání formou infotabulí či QR kódů v terénu, na webových stránkách k projektu (také jako mobilní aplikace).

Projekt představí veřejnosti krajinomalbu a fotografii jako dokumentační materiál využitelný k mezioborové spolupráci umění a přírodovědy a vytvoří specifický cíl k posílení turistického ruchu. Dokumentační výstupy a odborný popis „vynese“ exponáty z uzavřených prostor muzeí a galerií do terénu a stane se též nástrojem propagace jednotlivých obcí a regionů. Přenese dvojrozměrné obrazy, fotografie, mapy a odbornou teorii do reálného trojrozměrného světa, v němž každý uživatel bude moci sám pracovat, srovnávat a nechat se inspirovat našimi zjištěními. Dnes existuje málo výstupů, které dokumentují polohu některých krajinomaleb či fotografií nebo se věnují jejich srovnání se současným stavem. Chybí jejich mezioborové využití s přírodovědou. Přitom toto propojení s sebou nese i poutavý způsob prezentace výsledků veřejnosti a rovněž způsob jak kriticky zhodnotit změny, které se v krajině odehrály. Že má toto propojení potenciál setkat se zvýšeným zájmem veřejnosti, potvrdily dvě výstavy „Vcházení do obrazů“ realizované autory tohoto návrhu soukromě (!) ve spolupráci s Jamborovým domem a s Horáckou galerií. Dnes dochází ke stále většímu využívání (mobilních) informačních technologií a digitalizaci dat (sbírek umění), za nimiž mnohdy v nedohlednu zaostává prezentace obcí a regionů, které byly v minulosti předmětem zájmu českých krajinomalířů a fotografů. Cílovou skupinou je široká veřejnost. Pro ni budou realizovány výstavy věnující se různým oblastem, především na Moravě. Srovnání krajinomalby a fotografie se současností, doprovázené odborným komentářem změn krajiny – se stanou přístupné z jedné webové aplikace, na niž budou mít odkazy i jednotliví aplikační garanti. Vyčíslení přínosů projektu možné není, ale dříve realizované výstavy měly nadprůměrnou návštěvnost.

V prvním roce řešení projektu došlo k rozvinutí spolupráce s externími aplikačními garanty, současně byla navázána spolupráce s dalšími 24 subjekty (galeriemi, muzei, obcemi). V průběhu roku byly pracovníky lokalizovány krajinomalby a fotografie, prováděny terénní práce (pořizování srovnávací fotografie, floristické průzkumy lokalit, příprava literárních a mapových podkladů pro vyhodnocení, tvorba kartografických výřezů s lokalizací místa pořízení malby a směru záběru), provedeny analýzy mapových podkladů pro první kompletně zpracované lokality prezentované na konferenci Venkovská krajina 2019. Základní informace o běžícím projektu a aktivitách v konsorciu Ústav Geoniky AV ČR, Mendelova univerzita, VÚKOZ byly zveřejněny v denním tisku a v několika internetových portálech.

Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR, Program Éta (nositel Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i)